Accessibility icon

RASPISAN NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JUO OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 7. kolovoza 2009. u kategoriji

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08), Pravilnika o unutarnjem redu i ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, i Odluke Općinskog načelnika Općine Kanfanar, raspisuje se

 

NATJEČAJ
za prijam u službu
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar

–  pročelnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
-VSS, VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog, pravnog ili građevinskog smjera
– najmanje 1 godina radnog staža u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
Probni rad traje tri (3) mjeseca.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslik radne knjižice)  
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od godine dana od prijema u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08).
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar (Natječaj za prijam u službu).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Općine Kanfanar www.kanfanar.hr
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kanfanar.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Općina Kanfanar

Klasa: 112-02/09-01/5
Urbroj: 2171/03-01-09-3
Kanfanar, 07.08.2009.

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KANFANAR,
OBJAVLJENOG U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 97/09 OD 07.08.2009.“

 

Opis poslova:
– rukovodi Upravnim odjelom i koordinira unutarnji rad Upravnog odjela,
– određuje radne zadatke neposredno,
– proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja i probleme iz svih oblasti (prostorno uređenje, urbanizam, komunalni sustav, financije, poslovni i stambeni prostori i dr.),
– priprema odluke i druge akte za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće po nalogu Općinskog načelnika,
– priprema redovita i izvanredna izvješća na zahtjev Općinskog načelnika i na zahtjev Općinskog vijeća,
– obavlja sve druge najodgovornije poslove prema nalozima Općinskog načelnika.

 

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, a koji za predmetno radno mjesto, sukladno članku 2. Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 120-01/06-01/1, Urbroj: 2171/03-01-06-1 od 18. prosinca 2006. godine iznosi 4,40 i osnovice za izračun plaće koja prema Zaključku Općinskog poglavarstva Općine Kanfanar Klasa: 023-01/08-01/186, Urbroj: 2163/1-01-08-1 od 28. studenog 2008. godine iznosi 2.677,43 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:
– provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni test
– provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test i praktičan rad
– intervjua s povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
Pitanja kojima se testira provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva temelje se na:
1. Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 41/01- pročišćeni tekst i broj 55/01).
Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima temelje se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08 i 36/09),
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/08, 178/04 i 38/09),
3. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09),
4. Statut Općine Kanfanar („Službeni glasnik Općine Kanfanar“ broj 2/09),
te na provjeri poznavanja rada na osobnom računalu.

 

Način testiranja:
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz područja osnova poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (5 pitanja – 5 bodova), pitanja za provjeru znanja iz područja osnova poznavanja ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Statuta Općine Kanfanar (10 pitanja – 10 bodova), te provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima (izrada praktičnog rada na računalu – do 5 bodova).
Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 50% bodova.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju). Nakon izvršenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30. Ako je na testiranju zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s povjerenstvom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Kanfanar. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Općine Kanfanar Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Općinski načelnik donosi rješenje o prijamu u službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o prijamu u službu.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata može pokrenuti upravni spor.

 

Općina Kanfanar
Općinski načelnik

Klasa: 112-02/09-01/5
Urbroj: 2171/03-01-09-4
Kanfanar, 07.08.2009.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital