Accessibility icon

PONAVLJANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 2. rujna 2013. u kategoriji

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 01/10) te Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar za ponovljenu javnu raspravu

O B J A V LJ U J E
ponovljenu javnu raspravu
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar

1.    Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar (u daljnjem tekstu: Plan) će se provesti u trajanju od 15 dana, od 10. do 24. rujna 2013. godine.
2.    Javni uvid u Prijedlog Plana će se moći obaviti od 10. do 24. rujna 2013. godine, u vremenu od 11:00 do 13:00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar.
3.    Javno izlaganje će se održati 12. rujna 2013. godine, u 17:00 sati, u Domu mladih u Kanfanaru.
4.    Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se podnijeti:
    upisom u Knjigu primjedbi,
    u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
    upućivanjem nositelju izrade (dostava poštom) na adresu: Općina Kanfanar, Jedinstveni upravni odjel, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.
5.    Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti u roku predviđenom za trajanje javne rasprave, odnosno od 10. do 24. rujna 2013. godine. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani te ne sadrže naziv ili ime i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.
6.    Objava ponovljene javne rasprave o Prijedlogu Plana bit će objavljena:
    u dnevnom tisku
    na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
    na web stranici Općine Kanfanar.

v.d. Pročelnik
Emanuel Červar dipl. oec., v.r.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital