Accessibility icon

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Objavljeno: 1. prosinca 2010. u kategoriji

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08.), i sukladno natječaju objavljenom u ,,Narodnim novinama” 26. studenog 2010. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar objavljuje

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

–  vježbenik – 1 izvršitelj/ica na radno mjesto referenta za opće i administrativne poslove na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse

OPIS POSLOVA:
Obavlja sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i pročelnika Upravnog odjela, vodi zapisnike sjednica Općinskog vijeća, vrši potrebite prijepise, prijem i otpremu pošte, te ostale opće poslove, kao i poslove po nalogu Općinskog načelnika odnosno pročelnika Upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto referenta za opće i administrativne poslove koji iznosi 2,20 i osnovice za izračun plaća koja iznosi 2.677,43 kuna. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće, što u konačnosti iznosi 5.724,88 kn (bruto).

NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
Prethodna provjera znanja obuhvaća pisano testiranje i intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje biti će objavljeno naknadno na internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Kanfanar najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Intervju s kandidatima koji na pismenoj provjeri znanja ostavre najmanje 50% bodova održati će se isti dana kada i pismena provjera znanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:
    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj: 86/08.),
    Zakon o općem upravnom postupku (,,Narodne novine”, broj: 47/09.),
    Uredba o uredskom poslovanju (,,Narodne novine”, broj: 7/09.),
    Statut Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 02/09.).

Općina Kanfanar

Klasa: 023-01/10-01/37
Urbroj: 2171/03-01-10-02
Kanfanar, 30. studenog 2010.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital