Accessibility icon

OBAVIJESTI I UPUTE – RADNO MJESTO SPREMAČ

Objavljeno: 17. siječnja 2017. u kategoriji

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, raspisao je Javni natječaj za prijem u službu namještenika na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 123/2016, dana 30. prosinca 2016. godine na radno mjesto: spremač – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće: 

 

OBAVIJESTI I UPUTE

 

Opis poslova:

-čisti i posprema urede i prostore Općinske uprave, kao i dislocirane prostore u vlasništvu Općine,

-povremeno pomaže u jednostavnim tehničkim i administrativnim poslovima (kopiranje,   

     slaganje materijala, posluživanje napitaka i sl.),

-obavlja i druge poslove po nalogu v.d. pročelnika.

 

Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,36 i osnovice za izračun plaće (2.597,11 kn, bruto iznos), uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te naknada za topli obrok (819,46 kn, bruto iznos). 

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: 

-provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se namještenik prima – pismeni test,

-intervju. 

 

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

 

1.Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14), 

2.Statut Općine Kanfanar (dostupan na sljedećem linku: http://www.kanfanar.hr/opcinska-uprava/statut-opcine-kanfanar)

 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Pravila testiranja

•Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

•Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

•Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

•Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

•Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se službenik prima kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

•Smatra se da je kandidat položio ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

•Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

•Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. 

•Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

 

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu,

v.d. pročelnik donosi Rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba načelniku Općine Kanfanar. Žalba odgađa izvršenje Rješenja o prijmu u službu.

 

Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kanfanar.

 

                          

OPĆINA KANFANAR

                                 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital