Accessibility icon

OBAVIJEST O DAVANJU KONCESIJE ZA PRAVO KORIŠTENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 26. studenoga 2009. u kategoriji

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama (,,Narodne novine”, broj 125/08.), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), te Odluke općinskog načelnika Općine Kanfanar, Općina Kanfanar objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije kojom se stječe pravo korištenjenja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Kanfanar.

1. Opći podaci o davatelju koncesije
a)    Davatelj koncesije: Općina Kanfanar
b)    Sjedište: Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6
c)    Telefon: 052/825-003
d)    Telefaks: 052/825-044
e)    opcina.kanfanar@pu.t-com.hr

2. Koncesija se daje za obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda za područje Općine Kanfanar, na rok od 3 godine.

3. a) Rok za predaju ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
b) Adresa na koju se šalju ponude: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.
c) Ponude moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4. Ponuđači su dužni u ponudi navesti:
a)    visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
b)    izjavu o prihvaćanju Ugovora o korištenju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
c)    način određivanja cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od koncesionara, koji mora biti razvidan i objektivan (opravdani troškovi poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša, uključujući razuman rok povrata sredstava od investicija u objekte, uređaja i mreža, odnosno sustava),
d)    rok važenja ponude,

5. Ponuđači su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju kao dokaz sposobnosti:
a)    izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,
b)    dokaz o posjedovanju dozvole za obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
c)    dokaz (reference) kojim se može utvrditi poslovni ugled ponuđača,
d)    potvrde BON 1 i BON 2,
e)    ovjerenu izjavu da odgovorna osoba nije kažnjavana za kaznena dijela iz oblasti gospodarstva, te potvrdu da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,
f)    potvrde o plaćenim porezima i doprinosima,
g)    dokaze o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti: popis stručnih osoba ili stručnih službi, posebno onih odgovornih za kontrolu kvalitete, popis i opis tehničkih postrojenja i opreme koja je na raspolaganju ponuđaču i mjera za osiguranje kvalitete, dokaz o provjeri tehničkih kapaciteta i mjere kontrole koje su na raspolaganju, izjavu o mjerama očuvanja i zaštite okoliša tijekom izvršenja ugovora o koncesiji,
h)    izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora, ako bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj, izdati bjanko mjenicu, i pismo namjere osiguravajućeg društva koje će pratiti ponuđača, kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora,

6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
a)    poslovni ugled ponuđača,
b)    ocjena sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
c)    financijska povoljnost ponude, početna cijena koncesije je 408.000,00 kn godišnje,

7. Općina Kanfanar pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača, u kojem slučaju se financijska sredstva vraćaju, a javni natječaj poništava,

8. Javno otvaranje ponuda obavit će se u roku od 8 dana nakon isteka roka za predaju ponuda; o točnom datumu i vremenu ponuditelji će biti pravovremeno obaviješteni,

9. Datum otpreme obavijesti: 24. studenog 2009. godine,

10. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a predaje naručitelju izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, sve sukladno člancima 134.-137. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08.).

11. Cjelokupna dokumentacija za natječaj podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, na tel.: 052/825-003.

 

Općina Kanfanar

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital