Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 29. rujna 2009. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/09-01/34, Ur.broj: 2171/03-01-09-1) od 22. rujna 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Kanfanar raspisuje

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

 

I Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

 

OZNAKA NEKRETNINE                                     POČETNA            IZNOS
                                                                      CIJENA (kn)        JAMČEVINE (kn)

 

1. k.č. 1340/1 upisana u z.k.ul. 496
u k.o. Kanfanar, u površini od 1670 m2       618.900,00              61.890,00
2. k.č. 1086/1 upisana u z.k.ul. 22
u k.o. Kanfanar, u površini od 832 m2         308.840,00              30.884,00
3. k.č. 1340/3 upisana u z.k.ul. 496
u k.o. Kanfanar, u površini od 1.123 m2      416.510,00              41.651,00
4. k.č. 4079 upisana u z.k.ul. 619 
u k.o. Kanfanar, u površini od 644 m2
k.č. 4080, upisana u z.k.ul. 1195,
u k.o. Kanfanar, u površini od 2.130 m2      1.027.380,00           102.738,00
7.   k.č. 1086/2 upisana u z.k.ul. 22
u k.o. Kanfanar, u površini od 1189 m2         440.930,00             44.093,00

 

II Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

 

III Utvrđena jamčevina uplaćuje se za svaku nekretninu posebno na žiro račun Općine Kanfanar br. 2407000-1817500006, za fizičke osobe model 22 s pozivom na broj 7757-JMBG – br. k.č., za pravne osobe model 21 s pozivom na broj 7757-MB – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

 

IV Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

 

V Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnina iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 13. listopada 2009. godine.

 

 

 Pisana ponuda obavezno sadrži:

1. Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2. Oznaku nekretnine,
3. Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2. dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

 

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

 

VI      Javno otvaranje ponuda biti će dana 14. listopada 2009. godine u 18,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
 S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika o prihvatu ponude.
 Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
 Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.

 
VII     Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 28. rujna 2009. godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital