Accessibility icon

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kanfanar

Objavljeno: 6. prosinca 2017. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/17-01/46, Ur.broj: 2171/03-01-17-1 od 04. prosinca 2017. godine), Općina Kanfanar raspisuje

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

u vlasništvu Općine Kanfanar

 

 

I  Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

 

OZNAKA NEKRETNINE                                       POČETNA                      IZNOS

CIJENA (kn)                    JAMČEVINE (kn)

1.64/96 dijela k.č. 1259 upisane

u z.k.ul. 1302 u k.o. Kanfanar u

površini od 395 m2 i 64/96 dijela

k.č. 1260 upisane u z.k.ul. 1302

u k.o. Kanfanar, u površini

od 1190 m2,                                               230.000,00                        23.000,00

 

 

 

II  Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

 

III  Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar IBAN HR2224070001817500006, model HR68 s pozivom na broj 7757 – OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

IV  Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

V  Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.

Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 14. prosinca 2017. godine u 12,00 sati.

Pisana ponuda obavezno sadrži:

1. Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,

2. Oznaku nekretnine,

3. Ponuđenu kupovnu cijenu.

Uz ponudu se prilaže:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,

2. dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,

3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:

OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

VI  Javno otvaranje ponuda biti će dana 14. prosinca 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.

S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.

VII  Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 06. prosinca 2017. godine.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital