Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 29. ožujka 2010. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/10-01/12, Ur.broj: 2171/03-01-10-1 od 18. ožujka 2010. godine), Općinsko vijeće Općine Kanfanar raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

I    Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

OZNAKA NEKRETNINE                                          POČETNA                   IZNOS
                                                                          CIJENA (kn)           JAMČENINE (kn)

1.    k.č. 36/4 upisana u z.k.ul. 1707
u k.o. Mrgani, u površini od 728 m2                     132.000,00             13.200,00

2.    k.č. 60/2 zgr. upisana u z.k.ul. 204
u k.o. Mrgani, udio 12/192 u površini
od 6,19 m2    , i k.č. 912 i 913/1 upisane
u zk.ul. 1395 u k.o. Mrgani, udio 4/64
u površini od 46,5 m2                                             10.000,00               1.000,00

II    Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

III    Utvrđena jamčevina uplaćuje se za svaku nekretninu posebno na žiro račun Općine Kanfanar br. 2407000-1817500006, model 68 s pozivom na broj 7757-OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

IV    Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

V    Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnina iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 13. travnja 2010. godine.

    Pisana ponuda obavezno sadrži:
1.    Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2.    Oznaku nekretnine,
3.    Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1.    dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2.    dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3.    ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4.    dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

VI         Javno otvaranje ponuda biti će dana 15. travnja 2010. godine u 15,30 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
    S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika o prihvatu ponude.
    Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
    Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.

   
VII        Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 29. ožujka 2010. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital