Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 26. kolovoza 2013. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/13-01/44, Ur.broj: 2171/03-01-13-1 od 14. kolovoza 2013. godine), Općina Kanfanar raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

I    Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

OZNAKA NEKRETNINE                                        POČETNA                   IZNOS
                                                                 CIJENA (kn)              JAMČENINE (kn)

1.  k.č. 3000/2 upisana u z.k.ul. 883
k.o. Mrgani, u površini od 188 m2                   43.240,00               4.324,00

2.  suvlasnički udio od 3/24 djela
zgr.č. 258 upisana u z.k.ul. 582
k.o. Sošići ukupne površine od 25 m2                1.000,00                  100,00

II    Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

III    Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar IBAN HR2224070001817500006, model HR68 s pozivom na broj 7757-OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

IV    Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

V    Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 10 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 05. rujna 2013. godine u 11,00 sati.

    Pisana ponuda obavezno sadrži:
1.    Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2.    Oznaku nekretnine,
3.    Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1.    dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2.    dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3.    ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4.    dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

VI    Javno otvaranje ponuda biti će dana 05. rujna 2013. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
    S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.
    Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
    Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.
   
VII    Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 26. kolovoza 2013. godine.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital