Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 24. studenoga 2010. u kategoriji

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08.), te Pravilnika o unutarnjem redu i ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 08/10.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar

–  vježbenik – 1 izvršitelj/ica na radno mjesto referenta za opće i administrativne poslove na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.
Opći uvjeti za prijam u službu:
–    punoljetnost,
–    hrvatsko državljanstvo,
–    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
– SSS upravne ili druge odgovarajuće struke,
– poznavanje rada na osobnom računalu.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi postupak niti je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od 6 mjeseci),
– preslik radne knjižice.  
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08).
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:    Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar (Natječaj za prijam u službu).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Općine Kanfanar www.kanfanar.hr
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kanfanar.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Općina Kanfanar

Klasa: 023-01/10-01/37
Urbroj: 2171/03-01-10-01
Kanfanar, 24. studenog 2010.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital