Accessibility icon

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 10. studenoga 2009. u kategoriji

Na temelju članka 6. i članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (,,Narodne novine”, broj: 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09.), članka 4. i članka 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 2/07.) i članka 43. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 02/09.), Općinski načelnik Općine Kanfanar raspisuje 

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Kanfanar

1.    U zakup se daje poslovni prostor u Kanfanaru, na adresi Trg Marka Zeljka 6 u prizemlju, površine 9,24 m2, na zgr.č. 95 k.o. Kanfanar.

2.    Poslovni prostor određen je za obavljanje uredskih djelatnosti.

3.    Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

4.    Ponuditelji nude natječajnu zakupninu kao preduvjet za sklapanje Ugovora o zakupu. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja udovoljava uvjetima natječaja i u kojoj je ponuđena najviša natječajna zakupnina.
Početni iznos natječajne zakupnine iznosi 4.025,00 kuna i ponuditelji ne mogu nuditi manji iznos kao natječajnu zakupninu.

5.    Jamčevina iznosi 2.012,50 kuna.
Ponuditelj koji uspije na natječaju dužan je ostatak ponuđene natječajne zakupnine uplatiti u roku od 8 (osam) dana od primitka obavijesti o izboru.
Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti zaključiti ugovor o zakupu.
Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina će se vratiti u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

6.    Zakupnina za poslovni prostor koji je predmet natječaja plaća se po mjesečnoj cijeni od 3,00 eura po metru kvadratnom što iznosi 27,72 eura. Zakupnina se plaća mjesečno (u kunama) do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina se može izmijeniti temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Kanfanar.

7.    Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme od 2 (dvije) godine.

8.    Ponude se dostavljaju poštom na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, s naznakom «NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA».
Rok za dostavu ponuda je 26.11.2009. godine.

9.    Javno otvaranje ponuda će se održati dana 01.12.2009. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.

10.    Za navedeni poslovni prostor ne postoji prvenstveno pravo za zakup.

11.    Poslovni prostor koji se daje u zakup koristi se i kao arhiva Općine Kanfanar, te treba isto biti omogućeno i za vrijeme trajanja ugovora o zakupu.

12.    Ostali uvjeti zakupa i provedbe natječaja utvrđeni su Odlukom o zakupu poslovnog prostora Općine Kanfanar.

Pismena ponuda obavezno sadrži:

1.    Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta, te naznakom djelatnosti koja se namjerava obavljati u poslovnom prostoru,
2.    Oznaku poslovnog prostora,
3.    Ponuđenu natječajnu zakupninu.

Uz ponudu se obavezno prilaže:
1.    Dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno registraciji pravne osobe (izvornik ili ovjereni preslik)
2.    Dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog), s brojem računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine,
a može se priložiti i:
3.    ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike)

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar ili na telefon 825-003.

OPĆINSKI NAČELNIK
 OPĆINE KANFANAR

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Općine Kanfanar dana 10. studenog 2009.g.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital