Accessibility icon

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu kompostera

Objavljeno: 7. lipnja 2021. u kategoriji

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od 2018. do 2022. godine (Službeni glasnik 2/2018) i  Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme od strane FZOEU-a, Općinski načelnik Općine Kanfanar dana  07.06.2021. raspisuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za dodjelu kompostera

 

 1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava s iskazom interesa za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada , a u svrhu smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada te uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Kanfanar

Cilj javnog poziva je evidentiranje interesa mještana za dodjelu kompostera bez naknade.

 1. KOMPOSTER

Komposteri su proizvedeni od polietilena, zapremine 350 litara, dimenzija oko 810x810x750 mm. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Komposteri omogućavaju brži proces kompostiranja i moguće ih je upotrebljavati za više od 30% otpada iz kućanstva. Kompostiranje je prirodni proces mikrobiološke razgradnje organskog djela otpada. Vrijeme potrebno za prvi kompost je između 6 i 12 mjeseci, odnosno nakon 16-20 mjeseci je kompost u potpunosti spreman, nakon čega se dobiveni humus može koristiti za gnojenje vrta, voćnjaka, cvijetnjaka ili vinograda.

Tvari pogodne za kompostiranje su: voće i biljni otpad, kava i otpaci od čaja, ljuske jaja, izmet malih životinja, lišće, cvijeće, otpad iz vrta nasjeckan na sitne dijelove, listove salate, ljuske krumpira, suho granje, uvelo i otpalo cvijeće, otpalo voće, ostatke od povrća, piljevina, kora drveta, slama

Tvari koje nisu pogodne za kompostiranje: kuhane, tekuće ostatke hrane, ostatke mesa, kosti ribe, pepeo, gumu, mačji pijesak, lijekovi, cigarete, novinski papir i časopisi u boji, plastika, celofan, ulje, mast, baterije, obojeno i lakirano drvo, ostatke boja, mliječni proizvodi, sapuni, majoneze, otpad iz usisavača i ostalo.

Komposter je potrebno smjestiti na ravnu površinu gdje postoji djelomična mogućnost hladovine. Materijal za kompostiranje mora se zdrobiti. Na dno bi se trebali staviti grublji materijali da bi se osigurao pristup zraka. Preporučeno je držati strukturu materijala u omjeru C:N = ugljik :dušik = 30:1. U smjesu se preporuča dodati 1 kg gline ili spremnog komposta, crva, bio kulture i sl. U ljetnim mjesecima naročito se preporuča otvaranje ventila na poklopcu kompostera. U zimi je neophodno zatvoriti cijeli spremnik. Kompost se obavezno mora miješati minimalno 1 – 4 puta mjesečno i po potrebi vlažiti.

 1. KORISNICI

Pravo na predaju prijave sa iskazom interesa za dodjelu jednog kompostera bez naknade ima fizička osoba koja kumulativno zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Ima prebivalište na području Općine Kanfanar
 • Obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta
 • Nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Kanfanar s bilo koje osnove
 • Raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta
 1. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave za iskaz interesa za nabavu kompostera dostavljaju se isključivo na e-mail: opcina@kanfanar.hr, sa naznakom u predmetu e-maila: „prijava za komposter“. Svaki podnositelj prijave može podnijeti prijavu za jedan besplatni komposter.

Prijava mora sadržavati osobne podatke podnositelja:

 • Ime i prezime,
 • Adresa,
 • Telefon i e-mail adresu
 1. Rokovi za dostavu prijava

Rok za dostavu prijava sa iskazom interesa je zaključno sa 15. 07. 2021. godine. Prijave pristigle nakon roka se neće razmatrati.

 1. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj javni poziv objavljuje se 07.06.2021. godine na službenoj internet stranici (www.kanfanar.hr) te na oglasnim pločama Općine Kanfanar

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Kanfanar u uredovno radno vrijeme na telefon 052/825-003 ili na e-mail: opcina@kanfanar.hr

 

JAVNI POZIV

 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital