Accessibility icon

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI KANFANAR ZA 2016.GODINU

Objavljeno: 4. ožujka 2016. u kategoriji

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i članka 13. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i stručnoj praksi (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/16), načelnik Općine Kanfanar dana 04. ožujka 2016. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Općini Kanfanar za 2016.godinu

 

I.

U cilju korištenja mjere “Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Kanfanar iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar.

 

II.

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

 

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a duže od 30 dana

– da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana

– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

– da su osposobljene za rad na računalu.

 

IV.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu osam (8) sati dnevno obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar:

 

NAZIV RADNOG MJESTA                                                         STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA                                                  BROJ OSOBA

Viši stručni suradnik za proračun i financije                        Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke                                        1

 

 

V.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi o završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju)

– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog ili radnog iskustva (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

 

VI.

Uz prijavu se podnose dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

VII.

Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor.

Za osobu koja budu izabrana podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VIII.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela

– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad

– pod vodstvom mentora.

Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna te naknadu putnih troškova koje isplaćuje HZZ.

 

IX.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta, u roku od deset (10) dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a dostavljaju se na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

X.

O rezultatima Javnog poziva svi kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) bit će objavljena na Internet stranici Općina Kanfanar www.kanfanar.hr najkasnije deset (10) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.

 

KLASA: 112-01/16-01/02

URBROJ: 2171/03-01-16-1

Kanfanar, 04. ožujka  2016.

 

NAČELNIK  OPĆINE KANFANAR

 

      Načelnik

     Sandro Jurman

 

 

 

  

Napomena: Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči HZZ-a 04.ožujka 2016. godine

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital