Accessibility icon

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Kanfanar

Objavljeno: 7. siječnja 2019. u kategoriji

Temeljem članka 104. stavak (1) i članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18), članka 33. Statuta Općine Kanfanar (“Službeni glasnik Općine Kanfanar” br. 02/09, 03/13)  te Zaključka Načelnika Općine Kanfanar KLASA: 021-01/18-01/19, URBROJ: 2171/03-01-18-05 od 7. siječnja 2019.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar kao Nositelj izrade objavljuje

 

 

 JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar 

 

 

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar započinje 16. siječnja 2019. godine i traje do 30. siječnja 2019. godine.

 

 

JAVNI UVID U JAVNOJ RASPRAVI

 

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar u vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6,  svakog radnog dana od 8-11 sati.

Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Kanfanar: www.kanfanar.hr

 

 

JAVNO IZLAGANJE

 

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 16. (srijeda) siječnja 2019. u 13:00 sati u prostorijama Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6.

 

 

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI 

 

JAVNOPRAVNA TIJELA

 

U periodu trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar  javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan (članak 101. ZPU).

 

Mišljenja na Prijedlog plana je potrebno dostaviti zaključno 30. siječnja 2019. godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na isti.

 

OSTALI SUDIONICI

 

za vrijeme javnog izlaganja mogu

 

-postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje

-dati prijedloge i primjedbe u zapisnik

 

u vrijeme trajanja javne rasprave mogu 

 

-upisati prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi,

-dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar 

 

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se one zaprimljene na prethodno navedene adrese zaključno do 30. siječnja 2019. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 30. siječnja 2019. godine.

 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar ili na telefon (052) 825 003.

 

 

Općina Kanfanar

Jedinstveni upravni odjel 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital