Accessibility icon

Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu povećanja energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Kanfanar u 2015. godini

Objavljeno: 21. siječnja 2015. u kategoriji

Predmet poziva je prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Kanfanar u 2015. Godini.

Cilj je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika Općine Kanfanar za sudjelovanje u navedenom Projektu. 

Ukoliko bude zainteresiranih Općina Kanfanar će sklopiti Ugovor o zajedničkom sufinanciranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima sa Fondom za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost, te krenuti u javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama).

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava moći će ostvariti fizička osoba za postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu/suvlasništvu. Podnositelj prijave mora imati prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera Energetske učinkovitosti (EnU).

 

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 

• preslika osobne iskaznice podnositelja prijave i osoba s prebivalištem na adresi kućanstva podnositelja prijave ili uvjerenja o prebivalištu ne starija od 30 dana,

• Dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana (Zemljišno-knjižni izvadak),

• Dokaz o legalno izgrađenom objektu – dokaze da je obiteljska kuća u kojoj se projekt provodi postojeća (legalna/legalizirana) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13),

• Projekt minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja (Za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje

zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata.)

• Ponuda / Predračun sa specifikacijom svih radova, materijala i usluga potrebnih za provedbu mjere EnU.

• Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

• Potvrdu Općine Kanfanar da nema nepodmirenih obveza prema Općini Knfanar

 

Opravdani troškovi nabave i ugradnje sustava OIE u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a) po kućanstvu, od toga 40% biti će sufinancirano sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), a preostali iznos u visini do 10,00%, biti će sufinanciran sa strane Općine Kanfanar.

 

Prijavitelj mora imati osigurana cjelokupna sredstva za provedbu projekta.

Po završetku provedbe mjera EnU u kućanstvu korisnik sufinanciranja predaje Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati točno određenu dokumentaciju koja će biti navedena u Pravilniku. Obvezni prilozi su originalni računi, pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, izvješće nadzornog inženjera i dr.

Općina Kanfanar podmiruje trošak nadzornog inženjera, koji izrađuje i završno izvješće kada su radovi izvedeni.

Troškove Glavnog projekta rekonstrukcije podmiruje prijavitelj.

 

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju smatra se:

a) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – termo fasada (vanjski zid);

b) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – krovišta (krov i strop prema negrijanom prostoru);

c) Zamjena vanjske građevne stolarije (staklo, cijeli prozor);

d) Ugradnja kotla na drvenu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla;

e) Ugradnja dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency Classification;

f) Sustavi sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;

g) Fotonaponski kolektori za proizvodnju električne energije

 

Prihvatljivi troškovi subvencije kao i stručna sposobnost, tehnička sukladnost I minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno zadovoljiti propisati će se Pravilnikom.

Mjere EnU moraju biti u skladu s Pravilnikom za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Kanfanar i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje će se raspisati Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja.

 

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: FOND) i Općine Kanfanar može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom vlasništvu ili u suvlasništvu s članovima uže obitelji i koja se nalazi na području Općine Kanfanar.

 

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema citiranom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

 

Predmet ovog Poziva nisu obiteljske kuće:

– čija je gradnja u tijeku

– one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja postupka.

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:

– u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;

– s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kućanstva);

– izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;

– građevinske bruto površine do 400 m2

 

Općina Kanfanar i FOND će subvencionirati samo prihvatljive troškove mjera EnU koje su definirane Pravilnikom za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a koji će nastati NAKON objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja svi ostali troškovi se smatraju neopravdanim te ih snosi fizička osoba. Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

 

Ukupni troškovi provođenja mjere EnU subvencionirati će se nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50% opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kuna po kućanstvu – projektu (navedeni iznos uključuje PDV), a do raspoloživog iznosa sredstava.

 

Subvencionirati će se oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku. 

Korisnik subvencije po završetku projekta za povećanje EnU, a u roku predviđenim javnim natječajem, odnosno Ugovorom, Općini Kanfanar dostavlja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati dokumente propisane pravilnikom u originalu ili u ovjerenom presliku.

 

Obrazac za iskazivanje interesa (koji se nalazi na ovim stranicama u rubrici “dokumenti za download”), popunjenog predajete u Jedinstveni upravni odjel općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar zaključno do 30. siječnja 2015. godine.

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital