Accessibility icon

Raspisan natječaj za upis djece u vrtić

Objavljeno: 23. svibnja 2017. u kategoriji

Na temelju članka 5. Obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia „Neven“ Rovigno i Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno Klasa/Classe:601-01/16-01/03, Urbroj/Numprot: 2171-01-02-16-2 od 06.05.2016. godine te članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Neven“ od 24. 05. 2016. godine, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia „Neven“  Rovigno,  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DV «NEVEN» ROVINJ 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

 

I.

Oglašavaju se  slobodna upisna mjesta za upis djece u redoviti cjelodnevni 10-satni odgojno obrazovni program djece jasličkog i vrtićkog uzrasta:

 

U OBJEKTIMA KOJI DJELUJU NA PODRUČJU GRADA  ROVINJA I ROVINJSKOG SELA: 

•76  upisnih mjesta za djecu jasličkog uzrasta rođenu od  01.09.2014. do 31.08.2016. godine 

•24  upisna mjesta  za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2014. godine navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu.    

                     

U PODRUČNOM OBJEKTU U KANFANARU

•7  upisnih mjesta za djecu koja do 31.08.2017. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

 

U PODRUČNOM OBJEKTU U BALAMA

•6  upisnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2014. godine navršavaju  tri godine života pa do polaska u osnovnu školu.

 

II.

Pravo na upis imaju djeca od navršene jedne godine života pa do polaska u osnovnu školu.

Dijete i roditelji moraju u vrijeme podnošenja zahtjeva za upis djeteta imati prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi dječji vrtić ili područni vrtić tog dječjeg vrtića ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području te jedinice lokalne samouprave.

 

III.

Rok za podnošenje zahtjeva za upis djeteta je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Natječaja na oglasnim pločama Ustanove te internetskoj stranici  www.dv-neven.hr.

 

IV.

Zahtjev za upis djeteta podnosi se na propisanom obrascu kojeg  roditelj/skrbnik djeteta može preuzeti u Službi administracije u sjedištu Ustanove u Rovinju, Fontera 31, u  područnim objektima u Rovinjskom Selu, Kanfanaru i Balama ili na internetskoj stranici Ustanove  www.dv-neven.hr.

Roditelj/skrbnik može u zahtjevu za upis djeteta upisati tri objekta u kojima želi da dijete pohađa program navođenjem redoslijeda prioriteta, dok će samo ostvarivanje prava na smještaj redoslijedom navedenog prioriteta ovisiti o broju ostvarenih bodova i slobodnim upisnim mjestima u odabranim objektima.

 

V.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik je obvezan priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, i to:  

-izvadak iz matice rođenih (presliku)

-dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja/skrbnika (presliku osobne iskaznice oba roditelja, samohranog roditelja, udomitelja ili skrbnika ili potvrdu o prebivalištu MUP-a)

-dokaz o statusu roditelja kao žrtve ili invalida Domovinskog rata (presliku)

-dokaz o zaposlenosti roditelja – potvrdu o podacima iz matične evidencije HZZMO-a  ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja  (izvornik)

-potvrdu fakulteta da je roditelj redovni student ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja natječaja (izvornik)

-presliku rodnih listova ili izvoda iz matice rođenih za svako dijete iz obitelji s troje ili više djece

-izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da je samohrani roditelj te da sam skrbi o djetetu i ne prima novčanu pomoć od drugog roditelja (izvornik) ili drugi dokaz ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb (izvornik)

-za jedno roditeljsku obitelj presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb (izvornik)

-potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb za dijete u udomiteljskoj obitelji ili uzeto na uzdržavanje 

-presliku rješenja o priznavanju doplatka za djecu za tekuću ili proteklu godinu

-liječničku dokumentaciju i/ili mišljenje/preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb u koliko postoje teški zdravstveni i/ili socijalni uvjeti u obitelji djeteta.

 

VI.

Prednost pri upisu određuje se prema ostvarenom ukupnom broju bodova primjenom slijedećih kriterija:

Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata          15 bodova

Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena ili je jedan od roditelja redoviti student          15 bodova

Djeca samohranih roditelja i dijete iz jedno roditeljske obitelji s time da je roditelj u radnom odnosu          15 bodova

Djeca iz udomiteljskih obitelji ili dijete uzeto na uzdržavanje           5 bodova

Djeca iz obitelji s troje ili više djece ukoliko se redovito školuju           5 bodova

Djeca iz obitelji s teškim zdravstvenim i/ili socijalnim uvjetima (uz  dokumentaciju liječnika ili socijalne službe)           5 bodova

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu            2 boda

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu            2 boda

 

VII.

Zahtjevi za upis sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Službu administracije u sjedištu Ustanove u Rovinju, Fontera 31 ili  preporučeno poštom na adresu:     

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia “Neven” Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera 31, s naznakom “Zahtjev za upis djece za pedagošku godinu 2017/2018. 

 

VIII.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati niti bodovati.

Zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog Natječaja biti će odbijeni.

 

 IX.

Lista redoslijeda prvenstva djece sa ostvarenim brojem bodova te rezultatima upisa i rasporedom djece po odgojnim skupinama i objektima biti će objavljena na oglasnim pločama svih objekata Ustanove te na internetskoj stranici Ustanove www.dv-neven.hr najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka natječaja.

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na isti način u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Listu redoslijeda prvenstva.

  

     UPRAVNO VIJEĆE

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital