Raspisan natječaj za upis djece u vrtić

Objavljeno: 17. lipnja 2015. u kategoriji

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Rovinja («Službeni glasnik» Grada Rovinja 1/98) te članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u Predškolsku ustanovu od 14.09.1998. godine, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice Neven Rovinj – Rovigno – Istituzione prescolare GIardino e nido d´infanzia Rovinj – Rovigno  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DV «NEVEN» ROVINJ – ROVIGNO

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

 

I. Raspisuje se natječaj za upis djece u  DV »Neven» Rovinj za pedagošku godinu  2015/2016. od navršene jedne (1) godine života do polaska u osnovnu školu.

II. Oglašavaju se slobodna upisna mjesta za upis djece u redoviti cjelodnevni 10-satni odgojno obrazovni program organiziran u odgojnim skupinama u slijedećim objektima: 

 

U MATIČNOJ  ZGRADI u Rovinju, Fontera 31: 

•jasličke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.09.2013. do 31.08.2014.

           ( 11 slobodnih upisnih mjesta)

•jasličke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.09.2012. do 31.08.2013. 

          ( 5 slobodnih upisnih mjesta)

•vrtićke odgojne skupine –  za djecu rođenu od 01.09.2009. do 31.08.2010. 

          ( 3 slobodna upisna mjesta)

•vrtićke odgojne skupine –  za djecu rođenu od 01.04.2009. do 31.03.2010. 

          ( 3 slobodna upisna mjesta)

 

U područnom objektu MONDELACO  u Rovinju

•jasličke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.09.2012. do 31.08.2014.

          ( 6 slobodnih upisnih mjesta)

•vrtićke odgojne skupine –  za djecu rođenu od 01.09.2011. do 31.08.2012.

          ( 3 slobodna upisna mjesta)

 

U područnom objektu LAMANOVA  u Rovinju

•vrtićke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.04.2010. do 31.08.2012.

          ( 16 slobodnih upisnih mjesta)

 

U područnom objektu u ROVINJSKOM SELU  

•vrtićke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.04.2009. do 31.08.2012.

          ( 11 slobodnih upisnih mjesta)   

                        

U područnom objektu u KANFANARU

•jasličke i vrtićke odgojne skupine – za djecu rođenu od 01.01.2011. do 31.08.2013.

           ( 4 slobodna upisna mjesta)       

                              

U područnom objektu u BALAMA

•vrtićka odgojna skupina  – za djecu rođenu od 01.04.2009. do 31.08.2012.

           ( 8 slobodnih upisnih mjesta)  

                                     

III. Red prvenstava podnijetih prijava za upis djece na Listi prioriteta utvrditi će se ovisno o ukupno ostvarenom broju bodova primjenom kriterija za upis utvrđenih Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Rovinja («Službeni glasnik» Grada Rovinja 1/98) te Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u Predškolsku ustanovu od 14.09.1998. godine. 

IV. Broj djece sa Liste prioriteta koja će ostvariti pravo na upis redoslijedom ostvarenog broja bodova (od najvećeg prema najmanjem) ovisiti će o broju oglašenih slobodnih upisnih mjesta u dobnoj odgojnoj skupini, donosno objektu za koji je podnijeta prijava za upis.

Roditelj/skrbnika djeteta podnosi prijavu za upis osobnim odabirom samo jednog objekta i odgojne skupine u tom objektu koja je odgovarajuća životnoj dobi djeteta. 

 

V. Rok za podnošenje prijava za upis djece je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u Glasu Istre, a natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama svih objekata Ustanove  te internetskoj stranici Ustanove www.dv-neven.hr .

                                         

VI. Prijave na natječaj se podnose isključivo na propisanom obrascu prijave  (upitnik)  koji se preuzima  u Službi administracije Predškolske ustanove DV «Neven» u Rovinju, Fontera 31 ili u sjedištu područnih objekata vrtića u Rovinjskom Selu, Kanfanaru i Balama te na internetskim stranicama Ustanove  www.dv-neven.hr  i ovim stranicama pod rubrikom “dokumenti za download”.

 

VII. Uz prijavu na natječaj roditelj/skrbnik obvezno prilaže: rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih za dijete samohranog roditelja (u izvorniku ili preslici), dokaz o prebivalištu na području Grada Rovinja, odnosno općina Bale ili Kanfanar za oba roditelja/skrbnika (presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika djeteta, odnosno potvrdu o prebivalištu u koliko se to ne može dokazati osobnom iskaznicom), potvrdu o prebivalištu za dijete u koliko samo jedan od roditelja ima prebivalište na području grada Rovinja ili općina Bale ili Kanfanar, presliku dokumenta kojim se dokazuje da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata, potvrdu o radnom statusu (zaposlenju) roditelja/skrbnika (potvrdu o podacima iz evidencije HZMO-a ne stariju od dana objave natječaja – u izvorniku), dokaz o primanju doplatka za djecu (presliku rješenja o pravu na doplatak za tekuću ili prethodnu godinu), presliku rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih za ostalu maloljetnu djecu u obitelji s troje ili više djece, presliku dokumenta kojim se utvrđuje da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje ili  udomiteljstvo, dokaz o samohranosti roditelja (izvadak iz matice rođenih za dijete, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – u preslici), nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb za djecu iz obitelji u kojoj su poremećeni odnosi, potvrdu ovlaštenog liječnika specijaliste u koliko se radi o djetetu iz obitelji u kojoj je jedan od roditelja/skrbnika teško bolestan (u preslici),  za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene teškoće ili potrebe relevantnu dokumentaciju za utvrđivanje  istoga (liječnička dokumentacija, rješenje/nalaz ili mišljenje ovlaštenog tijela i dr. — u preslici).

 

VIII. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik u Službi administracije u sjedištu Ustanove u Rovinju, Fontera 31 ili preporučeno poštom na adresu:     

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Rovigno  Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia “Neven” Rovinj – Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera 31, s naznakom “Prijava na natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2015/2016.”.   

 

IX. Lista prioriteta podnijetih prijava za upis djece sa ostvarenim brojem bodova biti će objavljena na oglasnim pločama svih objekata te internetskoj stranici Ustanove www.dv-neven.hr u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka natječaja, a konačni rezultati ostvarenih prava na upis po isteku roka za žalbu na Listu prioriteta od 15 dana računajući od dana njene objave na oglasnim pločama Ustanove.                                                    

 

 

Arhiva novosti

Pravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital