Accessibility icon

Raspisan natječaj za komunalnog redara – prometnog redara za područje Općina Bale, Kanfanar i Žminj

Objavljeno: 26. travnja 2018. u kategoriji

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 u nastavku teksta: ZSN) i Sporazuma o međusobnim odnosima u organiziranju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva sklopljenog 05.travnja 2018. između Općina Bale, Kanfanar i Žminj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale, Kanfanar i Žminj

  

O G L A S

 

 

 za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na radno mjesto:

 

 

 REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR: 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca za obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva Općine Bale, Kanfanar i Žminj.

 

Posebni uvjeti:

 

– srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju upravne, prometne, tehničke ili društvene struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara pred Ministarstvom unutarnjih poslova

– poznavanje talijanskog jezika, razina A2

– položen vozački ispit B kategorije,

– poznavanja rada na računalu. 

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidati / kandidatkinje koji budu primljeni u službu, ispit polože u zakonskom roku.

 

Kandidati koji nemaju završen program o osposobljenosti za prometnog redara moraju se stručno osposobiti i položiti ispit.

 

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te još dostaviti sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) i to sljedeću dokumentaciju: 

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

 

Podatke o potrebnim dokazima potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/

 

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) dokazuju to javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

 

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas kojiispunjavaju formalne uvjete istog, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat /kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

 

Na web stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr , objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

 

Na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Bale, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Služba na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

 

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 

• životopis,

• dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva, dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

• dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),

• ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),

• ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju završen program osposobljavanja dužni su dostaviti potvrdu o istom (preslik potvrde odnosno svjedodžbe),

• uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

• običnu presliku dokaza o poznavanju tražene razine talijanskog jezika (svjedodžba, diploma, certifikat) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju tražene razine talijanskog jezika (izjavu nije potrebno ovjeravati)

• vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a, i da poznaje rad na računalu,

• preslika vozačke dozvole. 

 

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale, s naznakom“Oglas za prijam u službu – radno mjesto: REFERENT KOMUNALNI REDAR –PROMETNI REDAR.“

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Klasa: 112-02/18-01/ 

Ur.br.: 2171-02-18-1

Bale, 25.04. 2018.

                                                                                                                                       

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital