Accessibility icon

Porez na nekretnine

Objavljeno: 2. kolovoza 2017. u kategoriji

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u rubrici “Dokumenti za Download”

Napominjemo, kako je za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

NAPOMENA:  UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA KANFANAR ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Kanfanar, Jedinstveni upravni odjel, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar najkasnije do 30.09.2017. godine.
Obrazac se može preuzeti i na web stranici Općine Kanfanar.

ŠTO TREBA ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE

–    Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik – vlasnik), ali i nesamostalni posjednik (korisnik) ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
–    predmet oporezivanja je nekretnina: nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni proctor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojemu se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine i izdat je akt za gradnju, ali još nije izgrađena nikakva građevina, zemljište na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola, zemljište na kojemu postoje ostaci nekadašnje građevine, zemljište na kojem je započeto građenje),
–    porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvijetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
–    godišnji iznos poreza po obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) I koeficijenta dobi (Kd),
–    rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. Ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. Siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze tj. Sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje poreznog obveznika, primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
–    rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital