Accessibility icon

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Objavljeno: 29. ožujka 2012. u kategoriji

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08.), i sukladno natječaju objavljenom u ,,Narodnim novinama” broj 36/2012. od 28.03.2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar objavljuje

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PODACI O PLAĆI, NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

–  Viši referent za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalnu djelatnost – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

OPIS POSLOVA:
Obavlja poslove vezane za društvene djelatnosti (sport, kultura, tehnička kultura, javno zdravstvo, socijalna skrb, predškolstvo, školstvo) i komunalne djelatnosti, što podrazumijeva pripremu i izradu planova i pojedinih akata koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće, donošenje pojedinih rješenja iz ove oblasti i mjera, provođenje pojedinih odluka, davanja redovitih izvješća te obavljanje svih poslova iz ove oblasti po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto višeg referenta za gospodarstvo, društvene djelatnosti i kumunalnu djelatnost koji iznosi 3,15 i osnovice za izračun plaća koja iznosi 2.677,43 kuna.

NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA I PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
Prethodna provjera znanja obuhvaća pisano testiranje i intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje biti će objavljeno naknadno na internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Kanfanar najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Intervju s kandidatima koji na pismenoj provjeri znanja ostavre najmanje 50% bodova održati će se isti dana kada i pismena provjera znanja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:
    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, broj:33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11.),
    Zakon o općem upravnom postupku (,,Narodne novine”, broj: 47/09.),
    Zakon o komnalnom gospodarstvu (,,Narodne novine”, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 28/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11.),
    Statut Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 02/09.).

Općina Kanfanar

Klasa: 110-01/12-01/02
Urbroj: 2171/03-01-12-02
Kanfanar, 28. ožujka 2012.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital