Accessibility icon

Obavijest o postupku priključenja na sustav javne odvodnje

Objavljeno: 11. listopada 2012. u kategoriji

Ovim putem obavještavamo stanovnike naselja Kanfanar da je izgradnja kanalizacije otpadnih voda naselja Kanfanar završena te da će biti ubrzo napravljen tehnički pregled za dobivanje uporabne dozvole.

Temeljem Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Općine Kanfanar „Vlasnici postojećih građevina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Kanfanar, dužni su priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje“.

Nadalje temeljem članka 8. iste Odluke vlasnici su dužni priključiti građevinu u roku od 6 mjeseci od dana primitka ove obavijesti za postojeće građevine, odnosno 3 mjeseca od završetka izgradnje novoizgrađene građevine gdje je sustav javne odvodnje izgrađen.

Postupak priključenja građevine na javni sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje (Prilog 1.)
Uz zahtjev za priključenje se prilažu slijedeći dokumenti:
– dokaz o vlasništvu građevine (u pravilu zemljišno knjižni izvadak)
– preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje
– akt o dopuštenju gradnje ili drugi odgovarajući dokument izdan na temelju zakonskih propisa (preslika konačne građevne dozvole uz predočenje izvornika, konačno rješenje o uvjetima gradnje ili potvrda glavnog projekta, potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine)

Nakon podnošenja Zahtjeva, isporučitelj vodnih usluga (do 01. siječnja 2013. godine je to TDR d.o.o.), provjerava  da li su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje (objavljeni na web stranicama www.tdr.hr i www.kanfanar.hr)  te izdaje Odluku o dozvoli priključenja gdje se definira način i obavezne karakteristike priključka, te se po potrebi prilaže i odgovarajuća skica priključka.

Nakon dobivanja Odluke o dozvoli priključenja Vlasnik građevine je dužan podnijeti Općini Kanfanar  Zahtjev za izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na sustav javne odvodnje, (prilog 2.).
      Naknada za priključenje utvrđuje  se u slijedećim iznosima:
–  25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;
–  25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;
–  45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;
–  45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;
–  jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;
–  jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;
– dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;
–  30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;
–  30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;
–  20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;
– jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);
–  20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Prosječna mjesečna bruto plaća u RH za 2011. godinu iznosi 7.796,00 kuna.

Da bi skratili proceduru oba zahtjeva će se podnositi istovremeno i vlasnik građevina neće nakon toga morati dalje rješavati administrativni postupak već će se dokumentacija razmjenjivati između isporučitelja vodnih usluga i Općine Kanfanar.

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 6 jednakih mjesečnih obroka. Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz članka 19. ove Odluke. Obročno plaćanje naknade za priključenje odobriti će se pod uvjetom da  obveznik plaćanja naknade dostavi isporučitelju vodne usluge  kao sredstvo osiguranja plaćanja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugo sredstvo osiguranja plaćanja koje odredi isporučitelj vodne usluge. Na dospjele, a neplaćene obroke naknade za priključenje obračunava se zatezna kamata.

Nakon plaćanja naknade za priključenje jednokratno ili nakon plaćanje 1. rate uz prilaganje bjanko zadužnice za ostalih 5 rata, vlasnik građevine se može priključiti na sustav javne odvodnje uz nadzor isporučitelja javne odvodnje. Radove koje je potrebno izvesti unutar interne kanalizacije odnosno na katastarskoj čestici vlasnika izvodi vlasnik uz uvjet da se radovi koje on izvodi obave zakonito prema tehničko-tehnološkim uvjetima i pravilima struke uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

Zahtjevi za priključenje, koje Vam dostavljamo u privitku a mogu se pronaći i na službenim web stranicama Općina Kanfanar (www.kanfanar.hr), se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar, počevši od 22. listopada o.g.

Općinski načelnik
Sandro Jurman v.r.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital