NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 27. studenoga 2012. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/12-01/37, Ur.broj: 2171/03-01-12-1 od 20. studenog 2012. godine), Općina Kanfanar raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

I    Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

OZNAKA NEKRETNINE                                             POČETNA           IZNOS
                                                                            CIJENA (kn)           JAMČEVINE (kn)

1.  k.č. 4436/5 upisana u z.k.ul. 559
k.o. Kanfanar, u površini od 17 m2                         4.000,00               400,00

2.  k.č. 2911 upisana u z.k.ul. 558
k.o. Kanfanar, u površini od 150 m2                      33.000,00            3.300,00

3. suvlasnički udio od 1/2 djela
k.č. 3710 upisana u
z.k.ul. 826 k.o. Kanfanar
u površini od 262,5 m2                                           63.000,00            6.300,00

4 k.č. 3000/a upisana u
z.k.ul. 883 k.o. Mrgani,
u površini od 4651 m2                                          953.455,00          95.345,50

II    Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

III    Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar br. 2407000-1817500006, model 68 s pozivom na broj 7757-OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

IV    Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

V    Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 10 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 07. prosinca 2012. godine u 11,00 sati.

    Pisana ponuda obavezno sadrži:
1.    Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2.    Oznaku nekretnine,
3.    Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1.    dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2.    dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3.    ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4.    dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

VI    Javno otvaranje ponuda biti će dana 07. prosinca 2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
    S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.
    Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
    Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.
   
VII    Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 27. studeni 2012. godine.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Pravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital