Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 14. kolovoza 2012. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/12-01/23, Ur.broj: 2171/03-01-12-1 od 13. kolovoza 2012. godine), Općina Kanfanar raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

 

I Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

OZNAKA NEKRETNINE                                         POČETNA             IZNOS
                                                                       CIJENA (kn)        JAMČEVINE (kn)

1.  k.č. 3000/2 upisana u z.k.ul. 883 u
k.o. Mrgani, u površini od
250  m2                                                               53.750,00          5.375,00

2.  suvlasnički udio 9/144 djela k.č. 42
upisana u z.k.ul. 158  u
k.o. Mrgani, u površini od
294  m2                                                                 3.307,50             330,75

3. suvlasničke udjele od 9/15 djela
 k.č. 100/2 u površini od
171 m2, k.č. 100/4 u površini
od 588 m2 , zgr.č. 208/2 u
površini od 452 m2,
sve upisane u z. k. ul. 1151 k.o. Sošići                 174.240,00         17.424,00

4. zgr.č. 69 upisana u z.k.ul. 954
 k.o. Sošići, u površini od 40 m2
s tim da se dosadašnjim korisnicima
priznaju ulaganja u iznosu
od 60.000,00 kn                                                   120.000,00          12.000,00

 

II Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

III Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar br. 2407000-1817500006, model 68 s pozivom na broj 7757-OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

IV Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

V Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 29. kolovoza 2012. godine u 12,00 sati.

 Pisana ponuda obavezno sadrži:
1. Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2. Oznaku nekretnine,
3. Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2. dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

VI Javno otvaranje ponuda biti će dana 29. kolovoza 2012. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
 S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.
 Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
 Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.
 
VII Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 14. kolovoza 2012. godine.

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital