Accessibility icon

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kanfanar

Objavljeno: 3. listopada 2018. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/18-01/6, Ur.broj: 2171/03-01-18-1 od 31. siječnja 2018. godine i Klasa: 021-01/18-01/43, Ur.broj: 2171/03-01-18-1 od 20. rujna 2018. godine), Općina Kanfanar raspisuje

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

u vlasništvu Općine Kanfanar

 

 

I Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

 

OZNAKA NEKRETNINE                                     POČETNA                      IZNOS

CIJENA (kn)                    JAMČEVINE (kn)

1. 64/96 dijela k.č. 1322,

upisana u z.k.ul. 1794 u k.o. Kanfanar     360.000,00                         36.000,00

 

2. zgr.č. 248, u površini od 155 m2,

upisana u z.k.ul. 235 k.o. Kanfanar            27.900,00                           2.790,00

 

3. k.č. 1086/2, u površini od 1091 m2

upisana u z.k.ul. 22 u k.o. Kanfanar         327.300,00                         32.730,00

 

4. k.č. 1116, u površini od 514 m2

upisana u z.k.ul. 1195 u k.o. Kanfanar

i k.č. 1117, u površini od 564 m2

upisana u z.k.ul. 1196 u k.o. Kanfanar     323.400,00                          32.340,00

 

 

II Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

 

III Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar IBAN HR2624020061817500006, model HR68 s pozivom na broj 7757 – OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

 

IV Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

 

V Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.

Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 12. listopada 2018. godine u 12,00 sati.

 

 

Pisana ponuda obavezno sadrži:

1. Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,

2. Oznaku nekretnine,

3. Ponuđenu kupovnu cijenu.

Uz ponudu se prilaže:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,

2. dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,

3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

 

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:

OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

 

VI Javno otvaranje ponuda biti će dana 12. listopada 2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.

S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.

 

VII Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 04. listopada 2018. godine.

 

 

 

 

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

OPĆINE KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital