Accessibility icon

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 21. listopada 2015. u kategoriji

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 01/07.), te Odluke o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/15-01-44, Ur.broj: 2171/03-01-15-1 od 20. listopada 2015. godine), Općina Kanfanar raspisuje

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

u vlasništvu Općine Kanfanar

 

 

I Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

 

OZNAKA NEKRETNINE                                         POČETNA                    IZNOS

                                                               CIJENA (kn)                    JAMČEVINE (kn)

 

1.k.č. 77 u površini od 205 m2,

upisana u z.k.ul. 883 k.o. Mrgani                 47.355,00                           4.735,50

 

2.k.č. 1254/4 u površini od 584 m2

upisana u z.k.ul. 654 k.o. Kanfanar             200.000,00                          20.000,00

 

 

II Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

 

III Utvrđena jamčevina uplaćuje se na žiro račun Općine Kanfanar IBAN HR2224070001817500006, model HR68 s pozivom na broj 7757-OIB ponuditelja – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

 

IV Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

 

V Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.

Ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 30. listopada 2015. godine u 12,00 sati.

 

 

Pisana ponuda obavezno sadrži:

1.Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,

2.Oznaku nekretnine,

3.Ponuđenu kupovnu cijenu.

Uz ponudu se prilaže:

1.dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,

2.dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,

3.ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

4.dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

 

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:

OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

 

VI Javno otvaranje ponuda biti će dana 30. listopada 2015. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.

S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća o prihvatu ponude.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.

 

VII Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 22. listopada 2015. godine.

 

 

 

 

KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

OPĆINE KANFANAR

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital