Accessibility icon

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Objavljeno: 27. srpnja 2017. u kategoriji

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15), članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kanfanar („Službeni glasnik Općine Kanfanar“ broj 05/16), članka 43. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09 i 03/13) Načelnik Općine Kanfanar raspisuje:

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

I. POSLOVNI PROSTOR:

Predmet natječaja za zakup poslovnog prostora je:

 

1. Poslovni prostor „Stara škola – prvi kat“ izgrađena na zgr.č. 458 k.o. Kanfanar u Istarskoj ulici u Kanfanaru ukupne korisne površine 105 m2.

– djelatnost: ostale uslužne djelatnosti – uredski prostor

– vrijeme trajanja zakupa: 10 godina

– početna mjesečna zakupnina iznosi : 22,00 kn/m, sveukupno 2.310,00 kn

– plaćanje zakupnine do 10. u mjesecu za tekući mjesec

– jamčevina iznosi : 13.860,00 kn 

 

 

Napomena: 

Za poslovni prostor pod rednim br.1. raspisuje se natječaj za ostale uslužne djelatnosti – uredski prostor uz uvjet da predmetni poslovni prostor bude otvoren tijekom cijele godine. 

 

II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda u viđenom stanju.

Stupanje u posjed izvršit će se danom potpisa Ugovora o zakupu.

U postupku natječaja mogu učestvovati ponuditelji koji ispunjavanju opće i posebne uvjete natječaja:

 

Opći uvjeti natječaja su:

– državljanstvo RH, odnosno registracija pravne osobe na području RH,

– obveza uplate natječajem određene jamčevine.

 

Posebni uvjeti natječaja su:

– namjena poslovnog prostora

– prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, ako sudjeluju u natječaju  i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude, te prihvate najviši  postignuti iznos zakupnine imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih  branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)

 

III. POSTUPAK NATJEČAJA

Tekst natječaja objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kanfanar, a obavijest o raspisanom javnom natječaju u dnevnom listu. 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine kanfanar dana 27.07.2017. do zaključno 04.08.2017. g. u 12,00 sati. 

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar Komisiji za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici uz naznaku “za natječaj – poslovni prostor – ne otvaraj”, a ponude se dostavljaju na  adresu OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

 

Pisana ponuda obvezno sadrži:

    1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, sa naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta, OIB

     2. oznaku poslovnog prostora,

     3. ponuđenu visinu zakupnine, (najmanje u visini početne natječajne zakupnine).

 

Uz ponudu obvezno se prilažu isprave:

1. dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe, (u izvorniku ili ovjerenom presliku od Javnog bilježnika ili Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar),

2. dokaz o uplaćenoj jamčevini – izvornik, 

3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike),

4. potvrda da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Kanfanar, koju potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar na zahtjev ponuditelja – u izvorniku ili ovjerenom presliku 

5. potvrdu porezne uprave o stanju duga radi dokazivanja da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i  drugih državnih davanja – u izvorniku ili ovjerenom presliku 

6. dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prvenstvenog prava zakupa za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost

a) članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz  Domovinskog rata

• dokaz o stradanju u Domovinskom ratu 

b) HRVI iz Domovinskog rata

• rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja

c) Dragovoljci iz Domovinskog rata

• potvrdu o statusu Dragovoljca

d) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci

• potvrdu Ministarstva obrane o sudjelovanju u Domovinskom ratu 

 

Osobe imaju prvenstveno pravo ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14). Prednost mogu ostvariti samo jednokratno. 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Kanfanar IBAN HR2224070001817500006 sa naznakom –  jamčevina za poslovni prostor –. 

Obavezno upisati poziv na broj i to: za fizičke osobe 68  -7722 – OIB, a za pravne osobe 68-7722 – OIB.

 

IV. OTVARANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda izvršiti će Komisija za provedbu natječaja i raspolaganje nekretninama Općine Kanfanar, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar dana 04.08.2017.g. s početkom u 12,00 sati.

Zakašnjele, nepotpune ili ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja Komisija neće uzeti u razmatranje već će se odmah zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluku o njihovom odbacivanju. 

Valjane ponude Komisija razmatra i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. 

Po utvrđenju najpovoljnije ponude, Komisija utvrđuje koje su osobe s prvenstvenim pravom dostavile pisani dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja. Ako ponuditelj za kojeg se utvrdi da prema prispjeloj ponudi ima pravo na ostvarivanje prvenstvenog prava, a nije nazočan otvaranju ponuda, Komisija će ga pismenim putem pozvati da u roku od 8 (osam) dana pismenom izjavom prihvati najvišu postignutu zakupninu. Ukoliko se on potvrdno ne očituje na poziv u roku, smatrat će se da ne prihvaća najvišu ponudu. 

Ako je za isti poslovni prostor prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine zakupnine, Komisija će usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija, ovisno o visini zakupnine istaknute u usmenom nadmetanju između tih ponuditelja. Ukoliko su ponuditelji prisutni nadmetanju, usmeno nadmetanje će se provesti odmah po otvaranju svih prispjelih ponuda. 

U slučaju izostanka kojeg ponuditelja sa valjanom istovjetnom ponudom usmeno nadmetanje provesti će Komisija u vrijeme i na mjestu koje će se naknadno odrediti, te o tome obavijestiti ponuditelje sa valjanom istovjetnom ponudom. Ponuditelji koji nisu uspjeli u natječaju ili im je ponuda odbačena, jamčevina se vraća u roku od 5 (pet) dana od donošenja konačne odluke o prihvatu najpovoljnije ponude. Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji, ukoliko odustane od svoje ponude nakon donijete odluke ili odustane od zaključenja ugovora, odnosno ne potpiše ga u određenom roku gubi 

pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor će se ponovo izložiti na natječaju.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15) mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Na ovom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Općini Kanfanar ili prema državnom proračunu.

Ostali uvjeti u svezi davanja u zakup poslovnog prostora određeni su u Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Kanfanar („Službeni glasnik Općine Kanfanar“ broj 05/16), a koja se primjenjuje na ovaj natječaj.

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar u uredovno vrijeme osobno ili na br. telefona 052/ 825-003. 

 

Klasa: 022-01/17-01/31

Ur.broj: 2171/03-01-17-2

Kanfanar, 27. srpnja 2017.g. 

 

Općinski načelnik:

 

Sandro Jurman

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital