Accessibility icon

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP KROVNIH POVRŠINA ZGRADA JAVNIH NAMJENA NA PODRUČJU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 2. prosinca 2014. u kategoriji

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području općine Kanfanar, radi postavljanja fotonaponskih sustava – postrojenja (sunčanih elektrana) i toplinskih solarnih sustava – postrojenja, a u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja, klasa: 021-01/14-01/42, urbroj 2171/03-01-14-1 od 27.11.2014. godine, općina Kanfanar objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području općine Kanfanar radi postavljanja fotonaponskih sustava – postrojenja (sunčanih elektrana) i toplinskih solarnih sustava – postrojenja, a u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja 

 

1. PREDMET NATJEČAJA 

 

Predmet ovog Natječaja je davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području općine Kanfanar koje služe obavljanju javnih djelatnosti, radi postavljanja fotonaponskih sustava – postrojenja (sunčanih elektrana) za proizvodnju električne energije iz energije sunca i toplinskih solarnih sustava – postrojenja za pripremu potrošne tople vode iz energije sunca. 

Natječaj provodi općina Kanfanar (u tekstu: Provoditelj natječaja). 

Natječaj je otvoren od 02. do 12. prosinca 2014. godine. 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke (obrti) ili pravne osobe koje: 

1. su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje energetske djelatnosti 

2. u zadnjih 6 mjeseci nisu imale blokiran žiro račun 

3. u posljednjoj financijskoj godini imaju ukupni godišnji prihod od minimalno 1 milijun kuna 

4. imaju najmanje 20.000,00 kn temeljnog kapitala 

5. imaju podmirene sve obveze prema općini Kanfanar po bilo kojoj osnovi 

6. imaju podmirene sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 

U zakup se daju krovne površine na ukupno 2 (dva) objekta u vlasništvu općine Kanfanar, a koji su kako slijedi:

 

  

 R.br.   Naziv objekta        Adresa         Zgr.č.br.         K.o.               Ukupna priključna snaga fotonaponskog postrojenja 

1.   DJEČJI VRTIĆ KANFANAR                 458           Kanfanar                  10 kW

2.   STARA ŠKOLA BARAT                        2                Mrgani                    10 kW

 

Ponuditelj ili zajednica ponuditelja mora dati ponudu kojom će biti obuhvaćene obje krovne površine objekata koji su predmet Natječaja. 

Na krovnim površinama pojedinačnih objekata koji su predmetom Natječaja ne može se instalirati fotonaponski sustav – postrojenje (sunčana elektrana) snage veće od 30 kW niti manje od 10 kW, sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Toplinski solarni sustav – postrojenje mora se uklopiti u postojeći sustav za pripremu potrošne tople vode za korištenje u zgradi. Za upotrebu tople vode u raspoloživim količinama vlasnik zgrade nema nikakvih financijskih obveza prema odabranom Ponuditelju ili Zajednici ponuditelja. 

Najkraći jamstveni rok za postavljene fotonaponske panele (moduli za proizvodnju električne energije) iznosi 25 godina na 80% učinkovitosti panela, što podrazumijeva tehničku i funkcionalnu ispravnost za cijelo vrijeme trajanja jamstva, a za ostalu opremu vrijedi jamstveni rok koji daje proizvođač opreme. 

 

2. VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA 

 

Predmetne krovne površine zgrada koje se koriste, a označene su u glavnom projektu, daju se u zakup na rok od 14 godina u skladu sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Obveza plaćanja zakupnine teče od dana prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja odabranog Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja. 

Prije davanja ponuda Ponuditelji ili Zajednica ponuditelja imaju pravo pregleda predmetnih krovnih površina, uz prethodnu najavu Provoditelju natječaja, a koji je ujedno i vlasnik objekata. 

 

3. IZNOS ZAKUPNINE 

 

Početna cijena ukupne zakupnine za krovne površine svih objekata navedenih u gornjoj tablici, a u sklopu ovog Javnog natječaja iznosi 6 % ukupnog mjesečnog  prihoda koji ostvari Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja za isporučenu električnu energiju, a temeljem Ugovora o otkupu električne energije. 

Najpovoljniji Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja je onaj, koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz Natječaja, ponudi najviši iznos u postotku (%) ukupnog mjesečnog prihoda koji će ostvariti temeljem Ugovora o otkupu električne energije i ukupno za razdoblje od 14 godina. 

Ugovor o zakupu odabrani Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja u obvezi je sklopiti s vlasnikom objekta na koji postavljaju fotonaponski sustavi – postrojenja (sunčane elektrane), te toplinski solarni sustavi – postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije. 

Odabrani Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja iznos mjesečne zakupnine plaća na IBAN Provoditelja Javnog natječaja u kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec, te redovito dostavlja kopiju obračuna za proizvedenu električnu energiju. 

 

4. OBVEZE PONUDITELJA 

 

Osim plaćanja zakupnine sukladno ponudi, Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja u obvezi je sam o svom trošku: 

 u dogovoru s najmodavcem utvrditi sve bitne uvjete za gradnju 

 sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji, izraditi svu potrebnu projektno – tehničku dokumentaciju temeljem koje će ishoditi sve potrebne akte i dozvole za gradnju, odnosno realizaciju postrojenja, uključujući i glavni građevinski projekt, s tlocrtom s ucrtanom krovnom površinom, od strane ovlaštenog inženjera i izračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije krovišta zgrade, te osigurati vodonepropusnost i održavanje krova zgrade za cijelo vrijeme trajanja zakupa na mjestu na kojem se krov koristi 

 na svaku zgradu postaviti fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu) za proizvodnju električne energije iz energije sunca i toplinski solarni sustav – postrojenje za pripremu potrošne tople vode iz energije sunca, te ju priključiti na toplinski solarni sustav za pripremu tople vode za grijanje koji će se isključivo koristiti za potrebe predmetne zgrade, a koji ima snagu i ostale karakteristike sukladno uvjetima iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije, a za koju vlasnik zgrade nije u obvezi platiti naknadu 

 prilikom preuzimanja krovne površine s najmodavcem sastaviti zapisnik o stanju krovne površine prilikom preuzimanja 

 snositi sve troškove eventualno potrebnih radova za osiguranje uvjeta za postavljanje nosive konstrukcije, samog postrojenja i prateće opreme 

 snositi sve troškove redovnog i izvanrednog održavanja krovne površine tijekom perioda trajanja zakupa 

 snositi sve troškove redovnih izvanrednih demontaža / montaža fotonaponskih postrojenja u slučaju potrebe sanacija krova koje će iziskivati rad na krovnoj površini 

 u slučaju da se po isteku zakupa odluči da će se izvršiti demontaža predmetnih postrojenja, demontažu istih izvršiti na način da se ne ošteti krovna površina, te ju predati najmodavcu u ispravnom stanju (bez propuštanja, vidljivih oštećenja i sl.), a o čemu će se sačiniti zapisnik. U protivnom sve troškove sanacije oštećenja nastalih prilikom demontaže snosi najmoprimac. 

   u slučaju da se po isteku zakupa odluči da će se izvršiti demontaža predmetnih postrojenja, zbrinuti svu ugrađenu opremu 

 održavati krovne površine, fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu) i toplinski solarni sustav za pripremu tople vode za grijanje, te u roku od 5 radnih dana otkloniti svako oštećenje ili kvar na njima za čitavo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu 

 osigurati zgradu s pripadajućim stvarima, opremom, kao i fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu) i solarni sustav – postrojenje za pripremu potrošne tople vode od štete uključujući požar i udar groma za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu 

Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja potpisom Ugovora o zakupu obvezuje se o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava, pripremiti i predati Hrvatskom operateru tržišta energije d.o.o. – HROTE, svu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije s Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, sukladno uvjetima iz Natječaja, te je dužan u roku od 120 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu nabaviti opremu, instalirati fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu) i toplinski solarni sustav – postrojenje za pripremu potrošne tople vode, te započeti s isporukom električne energije. 

Odabrani Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja preuzima krovne površine u viđenom stanju i nema pravo naknadnog prigovora na kvalitetu, stanje i izgled istih. 

Vlasnik zgrade nije odgovoran ako Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja iz bilo kojeg razloga ne uspije ishoditi potrebnu dokumentaciju ili postaviti fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu) i toplinski solarni sustav – postrojenje, te nije u obvezi Ponuditelju ili Zajednici ponuditelja platiti naknadu štete u slučaju nemogućnosti postavljanja fotonaponskog sustava – postrojenja (sunčane elektrane) i toplinskog solarnog sustava – postrojenja za pripremu potrošne tople vode. 

 

5. OBVEZE PONUDITELJA PO ISTEKU ZAKUPA 

 

Nakon isteka zakupa Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja dužan je najkasnije 30 dana od isteka Ugovora o zakupu predati vlasniku zgrade u bezuvjetno vlasništvo cjelokupno izgrađen fotonaponski sustav – postrojenje (sunčanu elektranu), te toplinski solarni sustav – postrojenje za pripremu tople vode za grijanje u potpuno ispravnom i funkcionalnom stanju sa svom pripadajućom dokumentacijom i važećim jamstvom 

 

6. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 

 

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja i ovjerena pečatom. Za sudjelovanje u Javnom natječaju Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja su obavezni uz pisanu ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. Izvornik ili presliku Rješenja o upisu u sudski registar kojim dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, te izvornik ili presliku rješenja o upisu u obrtni registar ako ponudu podnosi fizička osoba obrtnik, a ako ponudu dostavlja Zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje 

2. Pisanu izjavu kojom Ponuditelj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema duga prema općini Kanfanar, a ako ponudu dostavlja Zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje 

3. Podaci o bonitetu (obrazac BON 1), osim za fizičke osobe obrtnike, a ako ponudu dostavlja Zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje 

4. Podaci o solventnosti (obrazac BON 2 ili SOL 2), a ako ponudu dostavlja Zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje 

5. Potvrdu Porezne uprave o ispunjenoj obvezi plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a ako ponudu dostavlja Zajednica ponuditelja dužni su dostaviti navedeni dokaz za sve ponuditelje 

6. Dokaz da Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja već ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije s operatorom tržišta (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. – HROTE) za integrirane fotonaponske elektrane snage od minimalno 500 kW, od kojih se najmanje 200 kW odnosi na objekte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Dokaz je preslika ugovora s HROTE-om na ime Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja 

7. Pisanu izjavu da će na predmetne objekte ugraditi fotonaponske panele, solarne invertere, aluminijske potkonstrukcije i kablove za solarnu instalaciju, odnosno kompletnu opremu od renomiranih hrvatskih ili europskih proizvođača te da će prije montaže dostaviti jamstvo proizvođača opreme u odnosu na kvalitetu iste, 

8. Ponuđeni ukupni iznos zakupnine izražen u postotku (%) tijekom trajanja ugovora od 14 godina 

9. Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 15.000,00 kn. Jamstvom za ozbiljnost ponude će se smatrati isključivo uplata iznosa od 15.000,00 kn na IBAN općine Kanfanar. Kao dokaz uplate, uz ponudu treba se priložiti preslika naloga o plaćanju jamstva. Ponuda Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja koji ne dostave jamstvo za ozbiljnost ponude ili ne dostave valjano jamstvo za ozbiljnost ponude bit će odbijena 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku, s tim da isti ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja ponude, ili u ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika. 

 

7. OBRADA PONUDA 

 

Pregled i ocjenjivanje pristiglih PONUDA provodit će Povjerenstvo za provođenje aktivnosti vezanih uz Natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje Općinsko vijeće općine Kanfanar.

Ponude koje nisu podnesene u roku ili nisu potpune, odnosno koje ne ispunjavaju uvjete Natječaja neće se razmatrati. Natječaj se odnosi na sve objekte u okviru ponude i nije se moguće natjecati za pojedinačne objekte. 

Po provedenom postupku otvaranja i ocjenjivanja ponuda Povjerenstvo će sastaviti zapisnik, utvrditi koji Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja ispunjavaju uvjete iz Natječaja i predložiti donošenje odluke o najpovoljnijoj ponudi po raspisanom Javnom natječaju. 

U slučaju jednakog ponuđenog mjesečnog iznosa zakupnine povoljniji je Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja čija je ponuda prije zaprimljena. 

Svaki Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja koji je sudjelovao u ovom Natječaju biti će pisanim putem obaviješten o ishodu istog u roku 15 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja. 

Nezadovoljni Ponuditelji ili Zajednica ponuditelja imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, a koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili predati neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, na adresu Provoditelja natječaja, s naznakom: Žalba na Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg Ponuditelja. 

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o najpovoljnijem Ponuditelju, na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi konačnu Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg Ponuditelja, koji će Provoditelj natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama. 

Ponuditeljima ili Zajednici ponuditelja koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina po okončanju Natječaja. 

Ponuditeljima ili Zajednici ponuditelja koji su uplatili jamčevinu, a čija je ponuda prihvaćena, vratit će se jamčevina po okončanju Natječaja. 

Pravo na povrat uplaćene jamčevine gubi najpovoljniji Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja koji odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ne potpiše Ugovor o zakupu. 

Načelnik općine Kanfanar zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaju i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga mogli imati. Načelnik zadržava pravo poništiti Javni natječaj. 

Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim putem bit će pozvan da u roku 15 dana nakon isteka žalbenog roka pristupi zaključivanju Ugovora o zakupu. 

 

8. NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE 

 

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja: 

Općina Kanfanar

Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6

uz naznaku: 

Ne otvaraj – prijava na natječaj 

”SUNČANE ELEKTRANE OPĆINE KANFANAR“ 

Zadnji rok za podnošenje prijava je 12. prosinca 2014. godine. Prijave se mogu podnijeti i osobno putem Jedinstvenog upravnog odjela općine Kanfanar do 12:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja. 

 

9. OSTALE INFORMACIJE 

 

Tekst Natječaja objavljen je na službenim internet stranicama općine Kanfanar, www.kanfanar.hr, a može se podignuti i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar. 

Za vrijeme trajanja javnog natječaja sve informacije vezano uz isti mogu se dobiti na telefon 052/ 825 – 003. 

 

Kanfanar 02.12.2014.

Općinski načelnik

Sandro Jurman

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital