Accessibility icon

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU NAMJEŠTENIKA (SPREMAČ)

Objavljeno: 29. prosinca 2016. u kategoriji

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11) – daljnjem tekstu: ZSN, v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar raspisuje  

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

 

za prijam u službu namještenika na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena, uz probni rad od tri (3) mjeseca, na radno mjesto u Općini Kanfanar, Jedinstveni upravni odjel:

 

-SPREMAČ (1 izvršitelj/ica)

 

Stručni uvjeti:

-niža stručna sprema ili osnovna škola,

-stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove,

-odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima). 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo. 

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis, 

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice), 

-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

-dokaz o nekažnjavanju (sa suda, ne stariji od 6 mjeseci), 

-potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a,

-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ˝Narodnim novinama˝ na adresu: Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest o tome. 

 

Na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kanfanar (www.kanfanar.hr) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, kao i vrijeme održavanja provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja iste. 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.  

   

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.  

 

 

 

 

                                  v.d. Pročelnik 

 

                                                                                                                  Emanuel Červar dipl.oec.   

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital