O općini Kanfanar » Vegetacija

Vegetacija

Šumska vegetacija odraz je klimatskih i pedoloških prilika.

Submediteranska zona je daleko prostranija i u njoj prevladavaju listopadne vrste. Karakteriziraju ih šumske zajednice hrasta medunca i bijelog graba (As. Querco-Carpinetum orientalis) koji dolazi u toplijoj podzoni. Na prijelazima navedenih zajednica dolazi do miješanja navedenih zajednica.

Submediteranska zona

Južna obala limskog zaljeva, obrasla je submediteranskom listopadnom zajednicom hrasta medunca i bijelog graba. Ova zajednica raste na erodiranim do duboko lesiviranim crvenicama. U sloju drveća pojavljuju se slijedeće vrste: hrast medunac (Quercus pubescens), bijeli grab (Carpinus orientalis), crni jasen (Fraxinus ornus), maklen (Acer monspesulanum), hras cer (Quercus ceris), rašeljka (Prunus mahaleb), i dr., a u sloju grmlja: krkavina (Rhamnus alaternus), drijen (Cornus mas), kalina (Ligustrum vulgare), ruj (Cotinus coggygria), šmrika (Juniperus oxycedrus) i dr. Ovisno o edafskim faktorima (prvenstveno dubini tla), zastupljeni su gospodarski uzgojni oblici ove šume.

Dominira niska šuma (panjača), dok su manje površine ove šume srednjeg uzgojnog oblika (sa stablima iz sjemena i iz panja). Visokih šuma (sjemenjača) je vrlo malo.

Na sjevernim dijelovima Limske drage hrast medunac pojavljuje se u pratnji bijelog graba, crnog bora i bagrema. Idući prema južnijim dijelovima Drage, zastupljenost bijelog graba je manja, crni bor u potpunosti nestaje, a veću zastupljenost imaju bagrem i šmrika, dakako, uz hrast medunac.