Početna

Novosti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KANFANAR

Utorak, 29.9.2009.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne novine'', broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09.) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar'', broj 01/07.), te Odluke o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar (Klasa: 021-01/09-01/34, Ur.broj: 2171/03-01-09-1) od 22. rujna 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Kanfanar raspisuje

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Kanfanar

 


I Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar:

 

OZNAKA NEKRETNINE                                     POČETNA            IZNOS
                                                                      CIJENA (kn)        JAMČEVINE (kn)

 

1. k.č. 1340/1 upisana u z.k.ul. 496
u k.o. Kanfanar, u površini od 1670 m2       618.900,00              61.890,00
2. k.č. 1086/1 upisana u z.k.ul. 22
u k.o. Kanfanar, u površini od 832 m2         308.840,00              30.884,00
3. k.č. 1340/3 upisana u z.k.ul. 496
u k.o. Kanfanar, u površini od 1.123 m2      416.510,00              41.651,00
4. k.č. 4079 upisana u z.k.ul. 619 
u k.o. Kanfanar, u površini od 644 m2
k.č. 4080, upisana u z.k.ul. 1195,
u k.o. Kanfanar, u površini od 2.130 m2      1.027.380,00           102.738,00
7.   k.č. 1086/2 upisana u z.k.ul. 22
u k.o. Kanfanar, u površini od 1189 m2         440.930,00             44.093,00

 

II Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

 

III Utvrđena jamčevina uplaćuje se za svaku nekretninu posebno na žiro račun Općine Kanfanar br. 2407000-1817500006, za fizičke osobe model 22 s pozivom na broj 7757-JMBG – br. k.č., za pravne osobe model 21 s pozivom na broj 7757-MB – br. k.č. i svrhom uplate: jamčevina za kupnju nekretnine – oznaka nekretnine, a dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se uz pisanu ponudu u roku određenom ovim Natječajem.

 

IV Porez na promet nekretnina, troškove ovjere ugovora, parcelacije i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju nekretnina iz točke I ovog Natječaja, snosi kupac i ti troškovi nisu uračunati u početnu prodajnu cijenu.

 

V Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe.
Ponude za kupnju nekretnina iz točke I. ovog Natječaja podnose se Komisiji za provedbu natječaja u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Kanfanar, odnosno najkasnije do 13. listopada 2009. godine.

 

 

 Pisana ponuda obavezno sadrži:


1. Ime i prezime za fizičke osobe, odnosno tvrtku za pravne osobe, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta za pravne osobe,
2. Oznaku nekretnine,
3. Ponuđenu kupovnu cijenu.
Uz ponudu se prilaže:
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe, odnosno o registraciji za pravne osobe,
2. dokaz (uplatnicu) o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku,
3. ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene punomoćnike ili predstavnike), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.

 

Ponude sa svim potrebitim prilozima podnose se u zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA KANFANAR, Trg Marka Zeljka 6, 52352  KANFANAR – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ.

 

VI      Javno otvaranje ponuda biti će dana 14. listopada 2009. godine u 18,00 sati u prostorijama Općine Kanfanar.
 S ponuditeljima koji uspiju na natječaju ugovor o kupoprodaji će se zaključiti u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika o prihvatu ponude.
 Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene biti će određeni ugovorom o kupoprodaji, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta Općine Kanfanar.
 Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika, a ponuditeljima koji uspiju na natječaju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu.


 
VII     Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kanfanar dana 28. rujna 2009. godine.

 


OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KANFANAR

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj