Početna

Novosti

Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu povećanja energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Kanfanar u 2015. godini

Srijeda, 21.1.2015.

Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu povećanja energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Kanfanar u 2015. godini

Predmet poziva je prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Kanfanar u 2015. Godini.

Cilj je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika Općine Kanfanar za sudjelovanje u navedenom Projektu. 

Ukoliko bude zainteresiranih Općina Kanfanar će sklopiti Ugovor o zajedničkom sufinanciranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima sa Fondom za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost, te krenuti u javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama).

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava moći će ostvariti fizička osoba za postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu/suvlasništvu. Podnositelj prijave mora imati prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera Energetske učinkovitosti (EnU).

 

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 

• preslika osobne iskaznice podnositelja prijave i osoba s prebivalištem na adresi kućanstva podnositelja prijave ili uvjerenja o prebivalištu ne starija od 30 dana,

• Dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana (Zemljišno-knjižni izvadak),

• Dokaz o legalno izgrađenom objektu - dokaze da je obiteljska kuća u kojoj se projekt provodi postojeća (legalna/legalizirana) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13),

• Projekt minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja (Za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje

zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata.)

• Ponuda / Predračun sa specifikacijom svih radova, materijala i usluga potrebnih za provedbu mjere EnU.

• Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

• Potvrdu Općine Kanfanar da nema nepodmirenih obveza prema Općini Knfanar

 

Opravdani troškovi nabave i ugradnje sustava OIE u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a) po kućanstvu, od toga 40% biti će sufinancirano sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), a preostali iznos u visini do 10,00%, biti će sufinanciran sa strane Općine Kanfanar.

 

Prijavitelj mora imati osigurana cjelokupna sredstva za provedbu projekta.

Po završetku provedbe mjera EnU u kućanstvu korisnik sufinanciranja predaje Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati točno određenu dokumentaciju koja će biti navedena u Pravilniku. Obvezni prilozi su originalni računi, pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, izvješće nadzornog inženjera i dr.

Općina Kanfanar podmiruje trošak nadzornog inženjera, koji izrađuje i završno izvješće kada su radovi izvedeni.

Troškove Glavnog projekta rekonstrukcije podmiruje prijavitelj.

 

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju smatra se:

a) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada (vanjski zid);

b) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (krov i strop prema negrijanom prostoru);

c) Zamjena vanjske građevne stolarije (staklo, cijeli prozor);

d) Ugradnja kotla na drvenu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla;

e) Ugradnja dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency Classification;

f) Sustavi sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;

g) Fotonaponski kolektori za proizvodnju električne energije

 

Prihvatljivi troškovi subvencije kao i stručna sposobnost, tehnička sukladnost I minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno zadovoljiti propisati će se Pravilnikom.

Mjere EnU moraju biti u skladu s Pravilnikom za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Kanfanar i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje će se raspisati Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja.

 

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: FOND) i Općine Kanfanar može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom vlasništvu ili u suvlasništvu s članovima uže obitelji i koja se nalazi na području Općine Kanfanar.

 

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema citiranom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

 

Predmet ovog Poziva nisu obiteljske kuće:

- čija je gradnja u tijeku

- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka.

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:

- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;

- s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kućanstva);

- izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;

- građevinske bruto površine do 400 m2

 

Općina Kanfanar i FOND će subvencionirati samo prihvatljive troškove mjera EnU koje su definirane Pravilnikom za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a koji će nastati NAKON objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja svi ostali troškovi se smatraju neopravdanim te ih snosi fizička osoba. Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

 

Ukupni troškovi provođenja mjere EnU subvencionirati će se nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50% opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kuna po kućanstvu - projektu (navedeni iznos uključuje PDV), a do raspoloživog iznosa sredstava.

 

Subvencionirati će se oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku. 

Korisnik subvencije po završetku projekta za povećanje EnU, a u roku predviđenim javnim natječajem, odnosno Ugovorom, Općini Kanfanar dostavlja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati dokumente propisane pravilnikom u originalu ili u ovjerenom presliku.

 

Obrazac za iskazivanje interesa (koji se nalazi na ovim stranicama u rubrici "dokumenti za download"), popunjenog predajete u Jedinstveni upravni odjel općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar zaključno do 30. siječnja 2015. godine.

 

Video: Općina Kanfanar 2013

Službeni glasnik

Službeni glasnik općine Kanfanar
Službeni glasnik općine Kanfanar
Broj 2/2018
Arhiva brojeva

Kanfanarski list

Kanfanarski list Broj 41, Prosinac 2017.
Za pregled potreban Adobe acrobat reader Skini Kanfanarski list Arhiva brojeva


OŠ Petra Studenca
Dječji vrtić Neven
Komunalni servis
JVP Rovinj