Početna

Novosti

Raspisan natječaj za upis djece u vrtić

Petak, 30.5.2014.

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Rovinja («Službeni glasnik» Grada Rovinja 1/98) te članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u Predškolsku ustanovu od 14.09.1998. godine, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice Neven Rovinj – Istituzione prescolare GIardino e nido d´infanzia Rovigno raspisuje 

 

NATJEČAJ 

ZA UPIS DJECE U DV «NEVEN» ROVINJ 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015. 

 

I. Raspisuje se natječaj za upis djece u DV »Neven» Rovinj za pedagošku godinu 2014/2015. od navršene jedne (1) godine života do polaska u osnovnu školu. 

 

II. Oglašavaju se slobodna upisna mjesta za upis djece u redoviti cjelodnevni 10-satni odgojno obrazovni program organiziran u odgojnim skupinama u slijedećim objektima: 

 

U MATIČNOJ ZGRADI u Rovinju, Fontera 31: 

  • jasličke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.09.2012. do 31.08.2013. 

( 21 slobodno upisano mjesto) 

 

  • vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.09.2011. do 31.08.2012. 

 ( 9 slobodnih upisanih mjesta) 

 

  • vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.09.2010. do 31.08.2011. 

 ( 2 slobodna upisna mjesta) 

 

U Područnom objektu MONDELACO u Rovinju 

  • jasličke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.09.2011. do 31.08.2013. 

 ( 4 slobodna upisna mjesta) 

 

  • vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.04.2008. do 31.08.2011. 

 ( 6 slobodnih upisnih mjesta) 

 

U Područnom objektu VALBRUNA u Rovinju 

  • vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.04.2008. do 31.08.2011. 

 ( 11 slobodnih upisnih mjesta) 

 

U područnom objektu u ROVINJSKOM SELU 

  • vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.04.2008. do 31.08.2011. 

 ( 1 slobodno upisno mjesto) 

 

U područnom objektu u KANFANARU 

  • jasličke i vrtićke odgojne skupine - za djecu rođenu od 01.04.2008. do 31.08.2012. 

( 2 slobodna upisna mjesta) 

 

U područnom objektu u BALAMA 

  • vrtićka odgojna skupina - za djecu rođenu od 01.04.2008. do 31.08.2011. 

 ( 7 slobodnih upisnih mjesta) 

 

III. Red prvenstava podnijetih prijava za upis djece na Listi prioriteta utvrditi će se ovisno o ukupno ostvarenom broju bodova primjenom kriterija za upis utvrđenih Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Rovinja («Službeni glasnik» Grada Rovinja 1/98) te Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u Predškolsku ustanovu od 14.09.1998. godine. 

 

IV. Broj djece sa Liste prioriteta koja će ostvariti pravo na upis redoslijedom ostvarenog broja bodova (od najvećeg prema najmanjem) ovisiti će o broju oglašenih slobodnih upisnih mjesta u dobnoj odgojnoj skupini, donosno objektu za koji je podnijeta prijava za upis. 

Roditelj/skrbnika djeteta podnosi prijavu za upis osobnim odabirom samo jednog objekta i odgojne skupine u tom objektu koja je odgovarajuća životnoj dobi djeteta. 

 

V. Rok za podnošenje prijava za upis djece je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u Glasu Istre, a natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama svih objekata Ustanove te internetskoj stranici Ustanove www.dv-neven.hr . 

 

VI. Prijave na natječaj se podnose isključivo na propisanom obrascu prijave (upitnik) koji se preuzima u Službi administracije Predškolske ustanove DV «Neven» u Rovinju, Fontera 31 ili u sjedištu područnih objekata vrtića u Rovinjskom Selu, Kanfanaru i Balama te na internetskim stranicama Ustanove www.dv-neven.hr . 

 

VII. Uz prijavu na natječaj roditelj/skrbnik obvezno prilaže: rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih za dijete samohranog roditelja (u izvorniku ili preslici), dokaz o prebivalištu na području Grada Rovinja, odnosno općina Bale ili Kanfanar za oba roditelja/skrbnika (presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika djeteta, odnosno potvrdu o prebivalištu u koliko se to ne može dokazati osobnom iskaznicom), potvrdu o prebivalištu za dijete u koliko samo jedan od roditelja ima prebivalište na području grada Rovinja ili općina Bale ili Kanfanar, presliku dokumenta kojim se dokazuje da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata, potvrdu o radnom statusu (zaposlenju) roditelja/skrbnika (potvrdu o podacima iz evidencije HZMO-a ne stariju od dana objave natječaja - u izvorniku), dokaz o primanju doplatka za djecu (presliku rješenja o pravu na doplatak za tekuću ili prethodnu godinu), presliku rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih za ostalu maloljetnu djecu u obitelji s troje ili više djece, presliku dokumenta kojim se utvrđuje da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje ili udomiteljstvo, dokaz o samohranosti roditelja (izvadak iz matice rođenih za dijete, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – u preslici), nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb za djecu iz obitelji u kojoj su poremećeni odnosi, potvrdu ovlaštenog liječnika specijaliste u koliko se radi o djetetu iz obitelji u kojoj je jedan od roditelja/skrbnika teško bolestan (u preslici), za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene teškoće ili potrebe relevantnu dokumentaciju za utvrđivanje istoga (liječnička dokumentacija, rješenje/nalaz ili mišljenje ovlaštenog tijela i dr. -- u preslici). 

 

VIII. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik u Službi administracije u sjedištu Ustanove u Rovinju, Fontera 31 ili preporučeno poštom na adresu: 

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice "Neven" Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia "Neven" Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera 31, s naznakom "Prijava na natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2014/2015.". 

 

IX. Lista prioriteta podnijetih prijava za upis djece sa ostvarenim brojem bodova biti će objavljena na oglasnim pločama svih objekata te internetskoj stranici Ustanove www.dv-neven.hr u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka natječaja, a konačni rezultati ostvarenih prava na upis po isteku roka za žalbu na Listu prioriteta od 15 dana računajući od dana njene objave na oglasnim pločama Ustanove. 

 

UPRAVNO VIJEĆE