Početna

Novosti

Općina dijeli posude za selektivno prikupljanje otpada

Petak, 30.5.2014.

Općina dijeli posude za selektivno prikupljanje otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obaveza provođenja reciklaže a time i selektivnog prikupljanja otpada. Ovaj postupak dugoročno će značiti smanjenje ukupnih troškova zbrinjavanja otpada. Stoga je Općina Kanfanar u suradnji sa Komunalnim servisom d.o.o. Rovinj odlučila započeti sa odvojenim prikupljanjem otpada u domaćinstvima na području naše općine. Da bi potaknuli ovaj proces kod svih naših građana i rasteretili ih troškova za nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada (što bi u konačnici bila njihova obaveza), Općina Kanfanar odlučila je nabaviti te dati na korištenje svakom domaćinstvu dvije kante (120 litara) za selektivno prikupljanje otpada. Vodilo se pri tome računa da to budu posude za najveći dio otpada za reciklažu koji nastaje u domaćinstvima pa će svako domaćinstvo dobiti:

 

-              kantu žute boje za odlaganje plastične i metalne ambalaže, i 

-              kantu plave boje za odlaganje papira i kartona. 

 

Odvoz otpada za reciklažu vršiti će se jednom tjedno, utorkom papir i karton (plava kanta) i srijedom plastična i metalna ambalaža (žuta kanta). Odvoz ovog otpada se ne naplaćuje. Napominjemo da će se cijena odvoza otpada povećati ako se ne vrši odvojeno prikupljanje otpada. Stoga apeliramo na sve žitelje Općine Kanfanar da savjesno koriste posude te selektiraju otpad za odvoz, jer time čuvamo okoliš, ali i pomažemo sebi samima.

 

Slijedeći tjedan započeti će se sa podjelom kanti po naseljima, a o rasporedu podjele će svako domaćinstvo biti obaviješteno pisanim putem.  Mole se građani koji budu u mogućnosti da prema dostavljenom rasporedu budu doma te preuzmu kante i potpišu Ugovor o korištenju PVC kanti za selektivni otpad. Odvajanje i korištenje kante se ne naplaćuje.