Početna

Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine

Utorak, 20.9.2011.

Na osnovi članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine\", broj: 90/11.), Općina Kanfanar objavljuje


 
                                                    J A V N I     P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine

 

 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

    Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu. Isto se odnosi na nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21. lipnja 2011. godine na način propisan Zakonom.

    Pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrade da se jave u Općinu Kanfanar, najkasnije do 31. prosinca 2011. godine, radi upisa na popis nezakonito izgrađenih zgrada.

    Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje Općine Kanfanar podnosi se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Rovinj-Rovigno, u Rovinju, P. Bobicchio 1, neposredno u pisarnici na navedenoj adresi ili preporučeno poštom na adresu sjedišta odjela.
    Zahtjevu se prilaže:
1.    geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog  
             katastarskog ureda,
2.    tri primjerka arhitektonskog snimka  koju je izradio ovlašteni arhitekt,
3.    dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti
             izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
4.    uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011.  
             godine, ako se radi o zgradi iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i članka 17. stavak 4.
             Zakona,
5.    Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (dokaz o pravu građenja na predmetnom zemljištu).
    Rok za podnošenje zahtjeva: do 31. prosinca 2012. godine.


v.d. Pročelnik
Sanjin Dimić Boljunčić, dipl.ing.građ.