Kultura » Crkve

Crkve

Župna crkva svetog Silvestra (Kanfanar)

Župna crkva sv. Silvestra izgrađena je 1696. godine na mjestu manje crkve iz 13 st.. Radi se o jednobrodnoj crkvi sa bočnom kapelom I sakristijom. Glavni je oltar sa plaom na kojoj su prikazani Majka božja s djetetom te Sv. Silvesta I Sv. Sofija. Bočni oltar sa palom prikazuje Sv. Anuna Padovanskog, dok je u drugom boku kapelica sa velikim oltarom posvećenom Majci Božjoj od sv. Krunice u kojem je kip Bogorodice s Djetetom odjevenog (kao rijetki kuriozitet) u prigodne haljne. Prve nedjelje mjeseca listopada održava se tradicionalna svečana procesija ulicama Kanfanara gdje se nosi Bogorodičin kip s Djetetom. U crkvi se nalazi I dio namještaja iz dvigradske bazilike a to je vrlo vrijedna kamena propovijedaonica iz 13. st. sa mješavinom romaničkog I gotičkog stila te dio pluteja krstionice. U osnovi, crkva je jednostavnog pačetvorinastog tlocrta bez apside, a zvonik je dodan 1730.g.


Crkva svetog Valentina, XVIII ST. (Kanfanar)


Crkva svete Margarete, XVII st. (Jural)

Crkva sv.Margarete je građevina jednostavnog pačetvorinastog tlocrta bez apside, s preslicom na pročelju. Vjerojatno je podignuta u 12.st., a u 19.st. je obnovljena.

Crkva svete Marije od Zdravlja, IXX st. (Brajkovići)

Crkva je jednostavnog pačetvorinastog tlocrta, izgrađena 1852.g., s kasnije dodanom grobnom kapelicom, te preslicom na pročelju.

Crkva svete Marije Magdalene, XIII st. (Šorići)

Crkva svete Agate, X st. (KANFANAR)

Crkva je izduženog pačetvorinastog tlocrta s izbačenom, izvana poligonalnom apsidom, karakterističnom za ravenatsko-bizantski stil 6.st., uz koji se može povezati i polukružni luk nad ulaznim portalom. Kako su, međutim, način zidanja i specifične nepravilnosti karakteristične za predromaničku arhitekturu u Istri, Šonje ovu crkvu datira u 10.st.

Crkva svete Marije od Lakuća, XV st. (Dvigrad)

Crkva sv.Marije od Lakuća podignuta je vjerojatno tijekom 14.st. u prijelaznoj fazi romanike i gotike (baldakin nad glavnim ulazom izrazito je romanički element), a u naravi je jednostavna jednobrodna crkva s upisanom polukružnom apsidom u masivnom zidu i preslicom na vrhu ulaznog pročelja. Najveća su vrijednost crkve gotičke freske, rad kojeg Fučić pripisuje "Šarenom majstoru" a datira ih između 1470. i 1483.g.

Crkva svetog Antona, XV st. (Dvigrad)

To je jednostavna crkvica iz sredine 15.st., pačetvorinastog tlocrta, bez apside i s preslicom na vrhu ulaznog pročelja. Zidana je od vrlo kvalitetno klesanih blokova i s masivnom profilacijom ulaznog otvora. U crkvi se nalaze zidne freske koje se također pripisuju "Šarenom majstoru", a mogu se datirati u isto vrijeme kad i one iz sv.Marije od Lakuća.

Crkva svetog Ilije, XV st. (Draga)

Iako je crkvica sv.Ilije vjerojatno izvorno romanička, tijekom gotike, točnije 1452.g., potpuno je restrukturirana i dodan joj je šiljati svod koji je dao gotički karakter cijeloj građevini.

Crkva svetog Siksta, XII st. (Ladići)

Crkva je jednostavnog pačetvorinastrog tlocrta bez apside, zvonik je izgrađen kao integralni dio crkvenog kompleksa. Prema načinu gradnje može ju se datirati u 12.st. (romaničko), s time da je zvoniku u baroknom razdoblju dodana bifora.

Crkva svetog Duha, XVIII st. (Korenići)

Crkvu sv.Duha u Korenićima podigao je kanonik Jure Korenić početkom 18.st. U naravi je jednostavna građevina pačetvorinastog tlocrta.

Crkva svetog Petra u Okovima, XVII ST. (Barat)

Crkva svetog Martina (Bubani)

Crkva BDM od Snijega, XI st. (Maružini)

Pokraj sela se nalazi crkva Sv. Marija od Snijega. Crkva ima upisanu četverokutnu apsidu. U novije vrijeme crkva je obnovljena pa i ožbukana iznutra tako da je nova žbuka prekrila tragove koji bi mogli olakšati precizniju dataciju crkve.